2.1.19

tristán garcía, un dos outros feirantes

este Tristán do que conto nunca soupo por qué lle puxeran este nome no sacramento do bautismo, nim conocía a ninguén que se chamase como el

un tío de seu que traballaba como camareiro nun restaurante mui famoso de Lisboa, decíalle que en Portugal conocía a dous ou tres cabaleiros dese nome, e que todos eles eran ricos. Tristán foi cumplir o servicio militar a León, e alí, un día, nun quiosco, mercou por dous reás 'la verdadera historia de los amantes  Tristán e Isolda', cos namorados mui abrazados na portada do folletín. ao fin iba saber quén fora aquel Tristán cuio nome levaba. cando chegou ao final da historia, coa morte de delambos namorados, Tristán García verqueu unhas bágoas. e dende aquel deu en matinar que andando el polo mundo atopaba a unha muller chamada Isolda, e gostábanse, e facíanse noivos, a casábanse, e vivían mui felices en Viana do Bolo, de onde Tristán era natural. a todos os seus compañeiros do Reximento de Burgos 38, preguntáballes si por un casual habería no seu pobo unha rapaza que se chamase Isolda. nona había. había algunha Isolda solta, pro Isolina nom era o mesmo que Isolda. Tristán doíase de nom dar con esa Isolda, porque si nona atopaba agora en León, onde había tanta familia, nona iba atopar en Viana do Bolo, traballando na terra. un día mandouno chamar un sarxento chamado Recuero

- ti eres ése que andas coa teima de atopar unha muller que se chame Isolda?

- sí señor

- pois en Venta de Baños hai unha viuda dese nome

- nova ou vella?

- que sei eu! coido que é churrera ...

tanto tiña metida no seu maxín o noso Tristán a novela famosa, que nom puido dubidar de que aquela Isolda de Venta de Baños fose nova e fermosa. en todo caso, si era vella, tería unha filla ou unha sobriña que seguise co nome, e si era churrera como ela podía seguir co negocio en Ourense ou en Viana, onde xa era hora que deran nos bares chocolate con churros. tivo Tristán un permiso, e cos vinte pesos que tiña aforrados tomou en León o tren pra Venta de Baños. xa naquel empalme preguntou pola churrería da Isolda. estaba a churrería perto da estación. e a señora Isolda era aquela que estaba envolvéndolle uns churros a un señor cura. era unha velliña co cabelo branco, fermosos ollos negros, a pel tersa, as mans mui graciosas pondo os churros no papel de estraza e esparexando o axucre por derriba deles. Tristán dubidou entre falarlle ou nom, pro xa levaba gastadas corenta e sete pesetas no billete de ida e volta

- bos días! vostede é a señora Isolda?

- servidora!, respondeulle a velliña, sorríndolle

- é que eu son Tristán e viña a conocela!

a velliña pechou os ollos, e agarrouse ao amosador pra nom caír. bágoas rondaban polas suas meixelas

- Tristán! Tristán querido!, puido decir ao fin. toda a miña mocedade agardando a conocer un mozo que se chamase Tristán! e como nom viña, caseime cun tal Ismael, que era de Madrid!

Tristán saludou militarmente, e despacio volveuse á estación a agardar o primeiro tren para León. cando éste chegou e Tristán subía ao vagón de terceira, apareceu a señora Isolda, con un paquete de churros. doullo a Tristán e bicoulle a man. nom se nom dixeron nada.

cousas así soio pasan nos grandes amores.

Álvaro Cunqueiro
os outros feirantes, Galaxia, 1979
versión transcrita e só lixeiramente adulterada por xindiriz

8.11.18

alba de groria

Miñas donas e meus señores:

SI NO ABRANTE d-este día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direicións, asistiríamos á maravilla d-unha mañán única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, té as rías de Pontevedra, oureladas de piñeraes; dende as serras nutricias do Miño o a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas d-entrambos ríos; ou dende os cabos da costa brava da Cruña, onde o mar tece encaixes de Camariñas, até o curuto do monte de Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes xurde unha alborada de groria. O día de festa comenza en Sant-Iago. A torre do reló tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar un novo día, e de seguida comeza unha muiñeira de campás, repinicada nas torres do Obradoiro, que se comunica a todol-os campanarios da cibdade. Pero hoxe as campás de Compostela anuncian algo máis que unha festa litúrxica no interior da Catedral, con dinidades mitradas e ornamentos maravillosos, de brocados e ouros, con chirimías e botafumeiro, capaz de dar envexa á mesma Basílica de Roma. Hoxe as campás de Compostela anuncian unha festa étnica, filla, tal vez, d-un culto panteista, anterior ao cristianismo, que ten por altar a terra nai, alzada simbólicamente no Pico Sagro; por cobertura o fanal inmenso do universo; e por lámpara votiva, o sol ardente de xullo, o sol que madura o pan e o viño eucarísticos. Por eso a muiñeira de campás, iniciada en Compostela, vai rolando por toda Galiza, de val en val e de coto en coto, dende os campanarios pimpantes da veiramar até as homildes espadañas da montaña. E o badaleo rítmico das campás -de todal-as campás de Galiza en leda algarabía- semella o troupeleo dos cabalos astrales, que veñen pol-a vouta celeste, turrando co carro de Apolo, que trai luz e calor ao mundo en sombras. Hoxe é o Día de Galiza, e así comenza.


Así dá comenzo a solemnidade d-este día; a Festa maor de Galiza, a Festa de todol-os galegos. Pero ninguén pode sentila, coma nós, os emigrados, porque en tal día coma este revivien as lembranzas acuguladas, e coa moita destancia agrándase o prodixio da patria. Hoxe a nosa imaxinación anda por alá, en festa de saudades, escoitando as cántigas montañesas e mariñeiras que van para Compostela, vendo o noso país embandeirado de azul e branco, con músicas, gaitas, pandeiros, aturuxos e foguetes... E dispóis de evocar o repique matutino das campás -mal ou ben, ao xeito de Otero Pedrayo-, eu podía evocar igoalmente, todol-os lances xubilosos d-este día, hora a hora, minuto a minuto. Pero ¡cómo se tornan tristes as alegrías evocadas lonxe da patria! ¡Cómo doen as ledicias arrincadas do recordo da nosa mocedade! E cómo para min é certo o que dixo o mellor poeta da nosa estirpe: 

Sen tí perpétuamente estou pasando
Nas maores alegrías, maor tristeza

Non; é moito mellor evocar algo irreal, algo puramente imaxinario, algo que co seu simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito de futuro, como unha boa esperiencia. Podemos imaxinar, por exemplo, unha Santa Compaña de inmortaes galegos, en interminabel procesión. Alí veremos as nobres dinidades e os fortes caraiteres que dou Galiza no decorrer da súa Hestoria. Verémolos camiñar en silenzo, coa faciana en sombras e o mirar caído na terra dos seus pecados ou dos seus amores, agachando ideias tan vellas que hoxe nin tansiquera seríamos capaces de comprender, e sentimentos tan perennes que son os mesmos que agora bulen no noso corazón. Algúns verémolos revestidos con ricos panos e faiscantes armaduras; pero os máis d-eles van descalzos e nús, cos osos prateados pol-o fulgor astral.

Ao frente de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado, levando a súa propia caveira n-unha arqueta de marfin e afincándose n-un longo caxato, que remata coa fouce dos druidas, a modo de báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e mulleres. Detrás veñen dous magnates, que cicáis sexan: Teodosio, o grande Emperador de Roma, e San Dámaso, o Sumo Pontífice da cristiandade, seguidos ambos por unha hoste de soldados i ecresiásticos. Ollamos dispóis unha ringleira de mortos escrarecidos, que portan os atributos da súa dinidade ou da súa profesión. Alí distinguimos á virxe Eteria, a escritora pelengrina, con túnica de branco liño e camiñando con arfado compás. Ao hestoriador Paulo Orosio, discípulo de San Agostiño, que marcha pensatibre, c-un rolo de pergameos na man. Ao bispo e cronista dos tempos suevos, a Idacio, que alumea o camiño c-unha lámpara de bronce. A San Pedro de Mezonzo, o autor da Salve Regina Mater -o cántico e oración máis fermosa da Eirexa-, c-unha fragante azucena nos beizos. Ao fundador San Rosendo, que sostén litúrxicamente a custodia do noso escudo tradicional. E moitos, e moitos máis, que é dificultoso recoñecer. Logo vemos ao primeiro Arzobispo de Compostela, o gran Xelmírez, revestido de pontificial, con aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. Após do perlado ven Alfonso VII, o Emperador, con cetro na destra, espada na sinistra e coroa de ouro e pedraría nas sens. Siguen ao Emperador: o Conde de Traba, seu aio, e demáis bultos da soberba feudal de Galiza. Ollamos dispóis aos monxes letrados, en longa fileira, con velas acesas e libros abertos. Ven detrás o mestre Mateo, o Santo dos Croques, co Apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquiteitos e imaxineiros, que portan as ferramentas das súas artes. De seguida aparece unha moitedume de xograres e trovadores, en mistura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes; outros calzan esporas de ouro, en sinal de que foron cabaleiros; pero os máis d-eles van esfarrapados, con vellas cítaras, laúdes e zanfoñas ao lombo. Alí recoñecemos a Bernaldo de Bonaval, a Airas Nunes, a Eanes do Cotón, a Pero da Ponte, a Pero Meogo, a Xohán de Guillalde, a Meendiño, a Xohán Airas, a Martín Codax, a Paio Gómez Charino, a Macías, a Padrón, e moitos máis, todos con lume no peito. Non tardan en aparecer as dúas belidas e infortunadas irmáns, Inés e Xohana de Castro, a que reinou en Portugal dispóis de morta e a que foi raiña de Castela n-unha soia noite morna de vran, como dúas rosas de prata as coroas do seu efímero reinado. Veñen de seguida os moitos varóns altaneiros de Galiza, os señores feudales, que non souperon vivir en paz nin consigo mesmos, todos eles montados en bestas negras, dende Andrade, o Bó, seguido por un porco montés -símbolo totémico da súa casa-, até o valente Pedro Madruga, que leva o puñal da traición espetado nas costas. Como grupo singular destácase o Mariscal Pardo de Cela, xunto cos seus compañeiros de martirio inxustamente decapitado, que sosteñen con entrambas mans as propias cabezas, aínda frescas, que deitan sangue e piden xusticia. Tamén ollamos unha boa representación do feudalismo ecresiástico, e n-él distinguimos aos tres Arzobispos Fonseca, pai, fillo e neto, seguidos por unha mula cangada coas obras de Erasmo. E detrás de tanto señorío feudal ven a pé o seu mellor cronista, Vasco da Ponte. De seguida recoñecemos a impoñente tropa dos irmandiños, que arrastran cadéas, con bisarmas e fouces mangadas en paus, levando por abandeirado a Rui Xordo, que sostén en outo un facho de palla acesa e fumeante.

Eiquí comeza a decaer a categoría do fúnebre cortexo, como decae Galiza ao trocarse en povo vencido e subordinado. Pero sigue dando individualidades, como Sarmiento de Gamboa e os Nodales, que camiñan xuntos, portando astrolabios, atlas e cunchas estranas; o filósofo escéptico, Francisco Sánchez, con muceta de Doutor; os Virreis de Nápoles e das Indias, Conde de Lemos e Conde de Monterrei, que serviron lealmente a quen non merecía ser servido por ningún galego; os tres grandes Embaixadores filipescoz, Zuñiga, de Castro e Gondomar, que inútilmente derrocharon talento, sabiduría e artes diplomáticas; os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquiteitos Andrade e Casas e Nóvoa, que ceibaron de cadeas a nosa orixinalidade oprimida; o P. Sarmiento e o P. Feixóo, que remediaron o retraso cultural de España coa súa poderosa erudición e o seu xenio enciclopédico. Ven axiña Nicomedes Pastor Díaz, coa súa lira de nacra, abrindo a renascencia literaria de Galiza e seguido pol-os poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manoel Antonio e tantos outros, todos con estrelas sobor das súas frentes; os hestoriadores Vicetto, Murguía e López Ferreiro, os patriotas Faraldo e Brañas, a pensadora Concepción Arenal, a escritora Pardo Bazán, e por fin o gran Don Ramón, ainda non ben descarnado...

Acabo de citar uns cantos bultos da Santa Compaña de inmortaes galegos, uns cantos nada máis, porque nos dous mil anos da nosa hestoria, os bultos cóntanse por milleiros.

Dí Oliveira Martíns que ha Hestoria non hai máis que mortos e que a crítica hestórica non é un debate, senón unha setencia. Pero todos sabemos que os mortos da Hestoria reviven e mandan sobor dos vivos -moitas veces desgraciadamente-, como todos sabemos que a mellor sentencia é a que se da dispóis d-un debate. Por eso eu gosto de poñer a debate a nosa Hestoria, non a nosa Tradición, porque si ben é certo que se pode compor unha grande Hestoria de Galiza con soio recoller as crónicas dos seus grandes homes, tamén é certo que ningún d-eles, nin todos xuntos, foron capaces de erguer a intransferibel automomía moral de Galiza á categoría de feito indiscutibel e garantizado. Afortunadamente, Galiza conta, para a súa eternidade, con algo máis que unha Hestoria fanada, conta c-unha Tradición de valor imponderabel, que eso é o que importa para gañar o futuro.

Cando a Santa Compaña de inmortaes galegos, que acaba de pasar por diante da nosa imaxinación, se perde espesura d-unha foresta lonxana, con esa mesma imaxinación veremos xurdir do Humos da terra-nai, da terra, da nosa terra, saturada de cinzas humáns, unha infinida moitedume de luciñas e vagalumes, que son os seres innominados que ninguén recorda xa, e que todos xuntos forman o substractum insobornabel da patria galega. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma que en que eu vos estou falando, a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes, i en fín, o feito diferencial de Galiza. Elas son as que, en longas centurias de traballo, humanizaron o noso territorio patrio, infundíndolle a todal-as cousas que na paisaxe se amostran o seu propio esprito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteita. Elas son as que gardan e custodian, no seo da terra-nai, os legados múltiples da nosa tradición, os xermes incorruptibeis, da nosa futura hestoria, as fontes enxebres e purísimas do noso xenio racial. Esa moitedume de luciñas representa o pobo, que nunca nos traicionou, a enerxía coleitiva, que nunca perece, i en fín, a espranza celta, que nunca se cansa. Esa infínda moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre, sempre, sempre.

Velahí o que eu quería dicir n-este Día de Galiza, en loubor da nosa Tradición, por riba da nosa Hestoria, a todo-los galegos que residen n-esta terra que para nós é a segunda patria. E nada máis, amigos e irmáns.

Que a fogueira do esprito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares.

CASTELAO
Bos Aires, 25 de xullo de 1948
texto tirado da páxina 'GZ espallada' - discurso 'alba de groria'

7.11.18

Cunqueiro, 70 anos de vida e letras

imaxe de dominio público
WIKIPEDIA
1911: nace en Mondoñedo, 'o meu pai era un bo botánico e un bo zoólogo, sobre todo un gran botánico. pronto empecei a distinguir toda esa tribo mundial que dicía Otero Pedrayo: o choupo, o amieiro, o salgueiro ... sabíao todo' (Carlos Casares, leria con Cunqueiro).

1921.1927: estudante no instituto de Lugo. coñece a Ánxel Fole e, por Pimentel, accede á biblioteca de Correa Calderón. le centos de libros das materias máis dispares. 'aos quince anos eu era republicán, ateo galeguista' (X.F. Armesto, Cunqueiro, unha biografía).

1927.1931: vive na rúa de Ensinanza, en Compostela, onde estuda Filosofía e Letras. nunha libraría de Coímbra dá cun libro sobre demos e bruxas, 'inventeime un autor, datas, datos e un mar de cousas máis. e os críticos saudaron alborozados o nacemento dun novo investigador'.

1931.1936: tras a proclamación da II República e a fundación do Partido Galeguista, do que se fai membro, Fole invítao a participar nun mitin en Ribadeo. coñece e frecuenta ao editor Ánxel Casal. chega a el por Pimentel, quen lle ensina o primeiro exemplar de Nós que le. en 1932 publica mar ao norde (Compostela, Editorial Nós). en 1933, poemas do si e non. o mesmo, en Resol, cantiga nova que se chama riveira.

1936.1947: asasinados Díaz Baliño, Bóveda ou Casal, escribe ao amigo Armesto o 24 de xullo: 'ben en serio probe Hespaña! e probes de nós tamén!' (extractado de Álvaro Cunqueiro criticó inicialmente el alzamiento militar, publicado en La Voz de Galicia por Carlos Fernández). vive entre Ortigueira, Vigo, Donosti e Madrid, onde se incorpora á redacción de ABC o 29 de marzo de 1939. en 1940 publica elegías y canciones (Azor, Barcelona) e casa, en Mondoñedo, con Elvira González-Seco. un ano despois nace o seu fillo César Cunqueiro. no centenario da morte de Hölderlin, en 1943, dase de baixa na Falange y de las JONS. un ano despois nace o seu fillo Álvaro e o pai é suspendido como xornalista. en 1945 comeza a publicar na revista Catolicismo.

1947.1960: de volta en Mondoñedo. en 1955 publica, por decisiva intervención de Del Riego, Merlín e familia. en catro anos, sempre en Galaxia, saen as crónicas do Sochantre, o incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca e escola de menciñeiros e fábula de varia xente.

1961.1965: establécese en Vigo e ingresa na RAG. é nomeado director do Faro de Vigo, 'o meu propósito máximo era galeguiza-lo periódico, cousa nada doada naquel momento'.

1969: publica la cocina cristiana de Occidente e gaña o XXV Premio Nadal de novela con un hombre que se parecía a Orestes.

1971.1979: publica, entroutros, xente de aquí e acolá, vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca e os outros feirantes.

1981:  tras apoiar o referendo polo Estatuto e a Realidade Galega de Ramón Piñeiro, morre en Vigo e danlle enterro, o 1 de marzo, en Mondoñedo. Galaxia publica o primeiro volume das súas obras completas. un hombre que se parecía a Orestes, sae nunha editorial checa.

Ó.I. - NOTAS BIOGRÁFICAS PUBLICADAS no caderno 'Luces' en elpaís

ENLACES:
QUICO CADAVAL, 'a arte da fuga'
MARÍA DO CEBREIRO, 'mapa e melancolía'
IAGO MARTÍNEZ, 'a derrota de Sinbad'
ARMANDO REQUEIXO, 'Cunqueiro, mindoniense irrefutable'
MANUEL RIVAS, 'o xornalismo que solta segredos'
 DANIEL SALGADO, 'Cunqueiro para ben e para mal'
DANIEL SALGADO, 'o poeta que era un segredo'
SUSO DE TORO, 'Cunqueiro e sen compromiso'

23.10.18

como se distribúen os concelleir@s nunhas eleccións municipais. o caso de Lalín

imaxe tirada de 'notimérica.com'
a Lei Orgánica 5/1985, 19 de xuño, do réxime electoral xeral (LO5/85, ou LOREX) é a norma básica do estado que rexe as eleccións, tamén as municipais (Artigo 1).

o Artigo 163 de dita LO regula a atribución de escaños en función dos resultados do escrutinio. e, fundamentalmente, establece que:

a. nom se teñen en conta as candidaturas que nom obteñan, cando menos, o 3% dos votos válidos emitidos na circunscripción.

b. ordénanse me maior a menor, nunha columna, as cifras de votos obtidos polas restantes candidaturas.

c. divídese o número de votos obtidos por cada candidatura por 1, 2, 3, …, ata un número igual ao de escaños correspondentes á circunscrición. os escanos atribúense ás candidaturas que obteñan os cocientes maiores no cadro, atendendo a unha orde decrecente.

d. cando na relación de cocientes coincidan dous correspondentes a diferentes candidaturas, o escano atribuirase á que obtivera o maior número total de votos. se houbese dúas candidaturas con igual número de votos, o primeiro empate resolveríase por sorteo e os sucesivos de xeito alternativo.

e. os escanos correspondentes a cada candidatura adxudícanse ás candidatas incluídas nelas, na orde de colocación na que aparezan.

o Artigo 180 matiza que, para as eleccións municipais, nom serán tidas en conta as candidaturas que nom obteñan, cando menos o 5% dos votos válidos.

nas eleccións municipais de 2015, no Concello de Lalín, concorreron seis candidaturas. en total, exerceron o dereito a voto 12188 persoas, do total de 16584 que tiñan dereito a facelo. emitíronse 274 votos nulos e 156 en branco. o resto distribuiuse do seguinte xeito (columna 1). no resto de columnas aparecen os cocientes que se indican no A163/LOREX:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PP
5326
2663
1775
1331
1065
887
760
665
591
536
484
443
CL
3020
1510
1006
755
604
503
431

PSOE
1725
862
575
431
APAC
770
385


BNG
628PGD
289brnco
156
polo que a atribución de concelleir@ foi a seguinte:

PP – 10, CL – 6, PSOE – 3, APAC – 1 & BNG – 1

esta norma e estes cálculos axústanse á denominada Lei D’Hondt. na rede existen multitude de simuladores que fan estes cálculos de xeito automático logo de introducir os datos básicos.

simulación en icon
 @xindiriz
FONTE: boe & elpaís